Ogłaszamy nabór do zespołu eksperckiego.

„Razem damy RADY”

Stowarzyszenie ROzruch postawiło sobie za cel doprowadzenie do powstania Rady Okręgu w każdym okręgu stąd projekt „Razem damy RADY”. Chcemy to osiągnąć poprzez wzrost partycypacji obywatelskiej w sprawach publicznych – zwiększenie wpływu obywateli na politykę publiczną.
By to osiągnąć w ramach realizacji ww. zadania, które jest sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 planujemy rozpowszechnić wśród mieszkańców Torunia, posiadających bierne i czynne prawo wyborcze, wiedzę o Radach Okręgu w naszym mieście, o ich roli i kompetencjach, o działaniach jakie wykonują lub mogą wykonywać na rzecz mieszkańców swoich okręgów.
Na realizację tego projektu wybraliśmy rok 2020, gdyż kończy się w tym roku kadencja obecnych Rad Okręgów oraz rozpoczęła prace, i tu uwaga: „Doraźna Komisja Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów, a w ich ramach konsultacje społeczne w sprawie statutów Rad Okręgów”.

Realizacja zadania zaplanowana jest na okres - 02.02.2020 - 30.11.2020

Nie ma na co czekać kochani, zgłaszajcie się.

Jeżeli zależy Wam na powstaniu Rady Okręgów w każdym okręgu – zgłaszajcie się.

Jeżeli uważacie, że mieszkańcy powinni mieć większy wpływ na inwestycje w mieście – zgłaszajcie się.

Jeżeli zależy Wam na społeczeństwie obywatelskim – zgłaszajcie się.

Jeżeli chcecie by miasto lepiej działało – zgłaszajcie się.


NIW FIO
Sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Regulamin naboru kandydatów na członków zespołu ds. monitorowania przebiegu prac nad reformą Rad Okręgów w Toruniu w ramach projektu „Razem damy RADY” realizowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

§1

Cel i terminy przeprowadzenia naboru
1. Nabór prowadzony jest w celu utworzenia 6-cio osobowego zespołu eksperckiego, zwanego dalej zespołem ds. monitorowania przebiegu prac nad reformą rad okręgów w Toruniu.
2. Nabór kandydatów na członków zespołu prowadzony jest w terminie od 24 marca 2020 roku do 06 kwietnia 2020 roku do godz. 23:59.
3. Za datę złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu kompletnej i wypełnionej aplikacji tj. formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1), na adres mailowy: rady@rozruch.org.
4. Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty złożone w terminie.
5. Formularz ofertowy zawiera test wiedzy, który należy wypełnić w celu sprawdzenia wiedzy na temat Rad Okręgów w Toruniu. Udzielone odpowiedzi w teście wiedzy rzutują na ocenę oferty.

§2

Kryteria wyboru
1. Zgłoszenia na kandydatów na członków zespołu eksperckiego będą oceniane pod względem:
a) znajomości aspektów prawnych działania Rad Okręgów w Toruniu
b) posiadania doświadczenia i/lub wiedzy na temat funkcjonowania jednostek pomocniczych w postaci Rad Okręgów/Osiedli/Dzielnic w Polsce
c) motywacji złożenia kandydatury
d) działalności społecznej, w tym m.in. przynależności do lokalnej organizacji pozarządowej i/lub grupy nieformalnej (działającej na terenie Torunia).
2. Wyboru członków zespołu spośród zgłoszonych kandydatów, dokona Koordynator Projektu.

§3

Zadania członków zespołu

1. Do zadań członków zespołu będzie należeć m.in.:
a) monitorowanie przebiegu prac nad reformą rad okręgów w Toruniu na każdym etapie ich realizacji,
b) aktywny udział w obradach Doraźnej Komisji Rady Miasta Torunia do opracowania propozycji zmiany Uchwały w sprawie powołania Okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów,
c) bieżące relacjonowanie ustaleń komisji,
d) informowanie mieszkańców Torunia o stanie prac, w tym m.in. decyzjach doraźnej komisji, komisji oraz rady miasta w temacie Rad Okręgów w Toruniu
e) monitorowanie konsultacji społecznych dot. Rad Okręgów w Toruniu,
f) przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii promującej konsultacje społeczne dot. Rad Okręgów oraz promujące wiedzę na temat rad okręgów i ich kompetencji, zmian w Radach Okręgów, wyborów do Rad Okręgów,
g) wypracowanie propozycji reform Rad Okręgów,
h) organizacja i obsługa mobilnego punktu promującego działalność Rad Okręgów podczas 8 wydarzeń w Toruniu (festyny, pikniki, konsultacje społeczne)
i) Przygotowanie i prowadzenie dwudziestu 45 minutowych zajęć poszerzających wiedzę nt. Rad Okręgów, promujących idee czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Rad Okręgu. Zajęcia będą prowadzone w ramach prac zespołu eksperckiego (Eksperci będą prowadzili zajęcia dwójkami).
e) przygotowywanie raportów i analiz z prowadzonych działań,
f) zbieranie opinii i pomysłów w kwestii reformy Rad Okręgów w Toruniu.

§4

Pozostałe obowiązki członków zespołu
1. Członkowie zespołu zobowiązują się do:
a) Przygotowania i przeprowadzenia zajęć poszerzających wiedzę nt. rad okręgów, promujących idee czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do Rad Okręgów.
b) odbycia min. 2 dyżurów w Mobilnym Punkcie promując działalność Rad Okręgów w Toruniu (przygotowanie mobilnego punktu, dyżur, sprzątnięcie stanowiska).
c) Sporządzania raportów z przeprowadzonych działań w ciągu 10 dni od ich zakończenia.
d) Przygotowania materiałów na portale społecznościowe w sposób przystępny dla każdego mieszkańca, do końca dnia, w którym miało miejsce wydarzenie np. posiedzenie doraźnej komisji, wypowiedz Prezydenta Miasta Torunia w kwestii Rad Okręgów, ogłoszenie terminu konsultacji społecznych ws. Rad Okręgów
e) Sporządzenia dokumentacji fotograficznej z prowadzonych prac.

§5

Wynagrodzenie i czas pracy członków zespołu
1. Członkom zespołu przysługuje wynagrodzenie za czas pracy, zgodnie z poniższą metodologią:
a) 100 zł brutto z narzutami pracodawcy za godzinę pracy podczas m.in.: spotkań roboczych, prowadzenia mobilnego punktu, prowadzenia zajęć poszerzających wiedzę nt. Rad Okręgów w Toruniu, (słownie: sto złotych).
2. Zespół ds. monitorowania przebiegu prac nad reformą rad okręgów w Toruniu będzie pracował według poniższego systemu:
a) spotkania robocze – 2 razy w miesiącu po 3 godz. każde (terminy i miejsca spotkań będą ustalane na bieżąco z członkami zespołu), spotkania na polecenie koordynatora mogą odbywać się drogą elektroniczną.
b) Mobilny Punkt– łącznie dla wszystkich członków zespołu przewiduje się uczestnictwo w 10 procesach konsultacyjnych po 4 godz. każde (razem 40 godz.).
3. Łączny miesięczny wymiar pracy w zespole nie będzie przekraczał 10 godzin.

§6

Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 roku i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu.
2. Stowarzyszenie ROzruch zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach wątpliwych, nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmie Koordynator Projektu.
4. W każdym przypadku zbierania danych osobowych osób, dane w ramach realizowanego projektu mogą zostać przekazane do NIW-CRSO, w przypadku, gdyby ta instytucja tego zażądała.
5. Klauzula RODO jest ogólnodostępna na stronie http://www.rozruch.org/.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy;
2. Klauzula RODO.


1. Zapoznałem/am się z Regulamin naboru kandydatów na członków zespołu
ds. monitorowania przebiegu prac nad reformą Rad Okręgów w Toruniu w ramach projektu
„Razem damy RADY” realizowanego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020;
2. Zobowiązuję się do uczestnictwa w pracach zespołu ds. monitoringu, w szczególności do wypełnienia niezbędnych zadań wyznaczonych przez koordynatora projektu w wyznaczonym czasie; 3. Uprzedzona/y o odpowiedzialności cywilnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, iż dane zawarte w aplikacji są zgodne z prawdą;
4. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
NIW_FIO